Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 20 (Het vragen van advies)

Draaiboek voor de regelgeving

Bij het inwinnen van adviezen dient te worden vermeden dat zich doublures voordoen tussen de adviezen die door de regering bij de voorbereiding ingewonnen worden en die welke mogelijk door de Staten-Generaal bij de parlementaire behandeling van een wetsvoorstel zullen worden ingewonnen. De beide Kamers der Staten-Generaal hebben immers op basis van o.a. artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges ook de bevoegdheid om adviescolleges rechtstreeks advies te vragen (zie hierover ook nr. 18). Mede in verband hiermee is het van belang dat door de regering ontvangen adviezen met betrekking tot wetsvoorstellen aan de Staten-Generaal worden overgelegd (zie nr. 49). Daarnaast geldt dat indien - op grond van ervaring, contacten met de Tweede Kamer of anderszins - verwacht mag worden dat de Tweede Kamer een hoorzitting zal organiseren of zal uitnodigen tot het inzenden van schriftelijk commentaar, door de regering zoveel mogelijk terughoudendheid betracht wordt bij het vragen van adviezen.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018