Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 38 (Planning)

Draaiboek voor de regelgeving

Er valt niet op voorhand te zeggen hoeveel tijd gemoeid zal zijn met de advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit hangt onder meer samen met de omvang en gecompliceerdheid van het wetsvoorstel, de aard en omvang van het door de Afdeling uit te brengen advies en de werkdruk bij de Afdeling. In de praktijk wordt het overgrote deel van de zaken binnen de door de Afdeling gehanteerde streeftermijn van drie maanden afgedaan. Indien de streeftermijn van drie maanden niet wordt gehaald, pleegt de vice-president aan de betrokken bewindspersoon een brief te zenden waarin dat wordt gesignaleerd en waarin een korte aanduiding van de oorzaak wordt gegeven, alsmede een indicatie wordt gegeven van het tijdstip waarop het advies zal worden uitgebracht. Een overzicht van bij de Afdeling aanhangige adviesaanvragen is te vinden
op de website van de Raad van State. Het is mogelijk per ministerie op ambtelijk niveau periodiek voortgangsoverleg te voeren met de directie Advisering over behandelingsschema's. Over de planning van de advisering omtrent complexe wetsvoorstellen of groepen van wetsvoorstellen kan op bewindsliedenniveau vooraf overleg worden gepleegd met de vice-president. De planning komt ook ter sprake in het reguliere overleg dat de vice-president en de voorzitter van de desbetreffende sectie jaarlijks met elke minister voeren. Indien daartoe zwaarwegende argumenten bestaan, kan de Afdeling om een spoedbehandeling van de adviesaanvraag worden verzocht. Daarop wordt in nr. 109 nader ingegaan.

Met de Afdeling is de afspraak gemaakt dat wetsvoorstellen die op 1 januari in werking moeten treden, bij de Afdeling aanhangig worden gemaakt uiterlijk zes weken voor de datum waarop zij volgens de planning bij de Staten-Generaal moeten worden ingediend. Daarbij is het streven om dergelijke wetsvoorstellen zo mogelijk reeds eerder bij de Afdeling aanhangig te maken. Volgens richtlijnen van het Ministerie van Algemene Zaken behoort de voorbereiding van regelgeving zodanig te worden ingericht dat de adviesaanvragen de Afdeling zoveel mogelijk gespreid over het jaar bereiken en dat er geen onnodige opeenhoping van adviesaanvragen plaatsvindt kort voor het zomerreces.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018