Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nader rapport bij nota van wijziging

Draaiboek voor de regelgeving

Voor het nader rapport inzake een aan de Afdeling advisering van de Raad van State voorgelegde nota van wijziging wordt het volgende model gevolgd:

Aan de Koning
Nader rapport inzake het ontwerp van een nota van wijziging bij het voorstel van (rijks)wet ... (vermelding van het opschrift) Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van ..., nr. ..., machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) haar advies inzake het bovenvermelde ontwerp rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd ..., nr. ..., bied ik U hierbij aan.
Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen (of: bespreking van de bezwaren of opmerkingen).

Ik moge U (, mede namens/in overeenstemming met/na overleg met mijn ambtgenoot van/voor ...,) verzoeken in te stemmen met toezending van de (gewijzigde) nota van wijziging en (gewijzigde toelichting) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten).
De Minister van/voor ...

Toelichting

Bij de aanbieding van het nader rapport aan de Koning kan volstaan worden met het bijvoegen van een afschrift van de nota van wijziging zoals deze bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018