Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 176a (Openbaarmaking verslag internetconsultatie)

Draaiboek voor de regelgeving

Wie burgers, bedrijven en organisaties via internetconsultatie uitnodigt te reageren op een voorstel of concept, committeert zich aan de belofte van de rijksoverheid aan de deelnemers, op diezelfde site na afloop van de consultatie een consultatieverslag te plaatsen. Het verslag, dat een samenvatting is van hetgeen in de toelichting (zie hieronder) over internetconsultatie wordt vermeld, wordt geplaatst door de minister na besluitvorming in de ministerraad of voor een ministeriele regeling.

In de nota van toelichting wordt vermeld hoeveel en op hoofdlijnen welke reacties zijn ontvangen, van welke doelgroepen de bijdragen afkomstig waren en wat er met de respons is gedaan. Heeft de internetconsultatie geleid tot aanpassing van het voorstel en zo ja, wat waren de belangrijkste aanpassingen? In sommige gevallen zal het raadzaam zijn in de toelichting wat uitgebreider dan in het consultatieverslag in te gaan op bepaalde reacties, maar dat is ter beoordeling van het departement (Kamerstukken I 2010/11, 32500-VI, K en Kamerstukken II 2010/11, 29515, nr. 330).

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018