Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 17 (Behandeling van voorontwerpen door de ministerraad)

Draaiboek voor de regelgeving

In het algemeen is het niet noodzakelijk voorontwerpen van wet die door een ministerie zijn opgesteld, voor openbaarmaking daarvan door de ministerraad te laten behandelen. lngevolge artikel 4 van het Reglement van orde voor de ministerraad is behandeling door de ministerraad alleen voorgeschreven indien:

- het voorontwerp kan leiden tot belangrijke politieke en financiële consequenties (artikel 4, tweede lid, onder c);
- het voorontwerp van invloed kan zijn op de positie van het kabinet dan wel het beleid van andere ministeries kan raken en het bereiken van overeenstemming met die andere ministeries vooraf niet mogelijk is gebleken (artikel 4, tweede lid, onder d);
- het voorontwerp is neergelegd in een rapport van een adviescollege, indien daarvan ambtenaren deel uitmaken, of in een rapport van een interdepartementale commissie en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden kunnen leiden tot belangrijke politieke en financiële consequenties (artikel 4, tweede lid, onder g).

Indien genoemd artikel 4 niet op het voorontwerp van toepassing is, maar desalniettemin het algemeen regeringsbeleid erbij betrokken kan zijn, moet ingevolge artikel 5 over het voorontwerp overleg met de Minister-President worden gepleegd. Over de eventuele behandeling van een voorontwerp door de ministerraad dient vooraf overleg te worden gevoerd met de secretaris van de ministerraad bij het Ministerie van Algemene Zaken. Voor de behandeling van een voorontwerp door de ministerraad geldt de in nr. 23 tot en met 32 geschetste procedure.

Laatst gewijzigd op: 26-2-2020