Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 15 (Algemeen)

Draaiboek voor de regelgeving

In sommige gevallen wordt, ten behoeve van het overleg met belanghebbenden, ten behoeve van de advisering door adviescolleges of individuele deskundigen of ten behoeve van de meningsvorming in de samenleving, voorafgaand aan een wetsvoorstel, een voorontwerp van wet opgesteld. Onder het begrip ‘voorontwerp' wordt hier verstaan een in de vorm van een wetsvoorstel gegoten stuk, al dan niet voorzien van een volledige uitgewerkte memorie van toelichting, dat bestemd is om overleg buiten de kring van de betrokken ministeries over het desbetreffende onderwerp mogelijk te maken. Op deze wijze kan een bredere discussie over het onderwerp op gang worden gebracht en kan bij het opstellen van het wetsvoorstel rekening worden gehouden met gebleken inzichten en opvattingen.

Hoofdregel is dat, indien de noodzaak tot wetgeving vaststaat, meteen een wetsvoorstel wordt opgesteld Indien niettemin het opstellen van een voorontwerp noodzakelijk wordt geacht, is het, ter voorkoming van misverstanden, raadzaam voorontwerpen van wet altijd duidelijk als zodanig herkenbaar te doen zijn, bijvoorbeeld door vermelding van het woord ‘voorontwerp' in de kop.

Via www.internetconsultatie.nl is het mogelijk om wetsvoorstellen breed in consultatie te brengen. In de notitie ‘Voortgang Programma Regeldruk Bedrijven 2011 – 2015’ van 19 september 2011 (bijlage bij Kamerstukken II 2010/11, 29515, nr. 333) is aangekondigd dat het kabinet internetconsultatie vaker wil inzetten bij de voorbereiding van wetgeving, als aanvulling op de bestaande consultatiepraktijk. De afweging om internetconsultatie in te zetten moet een departement zelf maken in het kader van IAK-vraag 2 (Wie zijn betrokken?).

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018