Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving

Draaiboek voor de regelgeving

Op 28 augustus 2018 is de handreiking ‘Ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving’ aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer verzonden. In deze handreiking worden aan ambtenaren bij departementale wetgevingsdirecties enkele praktische handvatten geboden voor het verlenen van ambtelijke bijstand aan Kamerleden bij initiatiefvoorstellen. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is de vraag wat de reikwijdte van de ambtelijke bijstand is en hoe daarover helder kan worden gecommuniceerd. Ook wordt aandacht gegeven aan de ambtelijke ondersteuning aan de eerstverantwoordelijke bewindspersoon bij een initiatiefvoorstel en hoe dit zich verhoudt tot de ambtelijke bijstand aan de initiatiefnemer. De handreiking is tot stand gebracht door een werkgroep, waarin alle ministeries waren vertegenwoordigd (vanuit het IWB samengesteld).

In de aanbiedingsbrieven bij de handreiking (Kamerstukken II 2017/18, 34775, nr. 86 en Kamerstukken I 2017/18, 34550, Z) attendeert minister Dekker voor Rechtsbescherming beide Kamers ook op het kabinetsbeleid t.a.v. de financiële gevolgen en de budgettaire dekking van initiatiefvoorstellen. In de voorbereidende fase, de fase van advisering door het kabinet en de fase van bekrachtiging zal het kabinet voor deze aspecten nadrukkelijker aandacht vragen. Initiatiefnemers zullen hierop ook worden geattendeerd door de ambtenaar die ambtelijke bijstand verleent.

Laatst gewijzigd op: 6-2-2019