Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Uitvoerbaarheid overgangsrecht

Trefwoord(en): Overgangsrecht

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Het is van belang om vroegtijdig contact te zoeken met uitvoerings- en handhavingsinstanties wanneer je voornemens bent om overgangsrecht op te stellen. Op deze wijze kan worden voorkomen dat het toepassen van overgangsrecht gedurende meerdere jaren leidt tot het naast elkaar handhaven van verschillende uitvoeringsregimes of een opeenstapeling van verschillende soorten overgangsregimes. Dit kan hoge uitvoeringskosten met zich mee brengen. Aandachtspunten zijn:

 • Welke termijnen zijn redelijk voor het overgangsrecht?
  Probeer open einde regelingen te voorkomen door te werken met horizonbepalingen (het opnemen van een einddatum).
 • Is voldoende nagedacht over de afbakening van de doelgroep?
  Denk bijvoorbeeld ook na over hoe groot de doelgroep is over tien jaar en welke consequenties dat heeft voor de uitvoeringskosten.
 • Inzicht verkregen verwachte uitvoerings- en handhavingskosten?
  Het is zinvol om dergelijke kosten in een vroegtijdig stadium in kaart te brengen door uitvoeringsinstanties tijdig te betrekken bij de formulering van het overgangsrecht. Te denken valt aan programmakosten (waaronder is inbegrepen het instandhouden van systemen en de eventuele foutgevoeligheid in de processen).
 • Consequenties te formuleren overgangsrecht voor het bestaande?
  Is met andere woorden opschoning nodig en wordt het overgangsrecht niet onnodig ingewikkeld?

Versie gecontroleerd op: 6-12-2016