Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Uitvoering

Schrijfwijzer Memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Over de Uitvoering paragraaf

In deze paragraaf duid je aan welke uitvoeringsaspecten van de regeling er zijn (Ar 4.43, onder c).

Terug naar boven

Aandachtspunten bij de beschrijving

  • Geef aan wie de uitvoerder is, ook als er niets voor de uitvoerder verandert.
  • Geef aan voor welke doelgroepen (bijv. decentrale overheden, zbo’s of agentschappen) het voorstel uitvoeringsaspecten heeft en welke deze zijn.
  • Wat zijn de resultaten van uitgevoerde uitvoeringstoetsen? Is rekening gehouden met het doenvermogen, indien relevant? Zijn er, indien nodig, passende maatregelen getroffen?
  • Kan de uitvoerder uit de voeten met de invoeringstermijn?
  • Wat is de impact van het voorstel op gegevensuitwisseling en eventuele aanpassing van ICT- systemen?
  • Indien voor de uitvoering van een regeling de beschikbaarheid of uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties van betekenis is, dient in een aparte informatieparagraaf in de toelichting aandacht te worden besteed aan de wijze waarop de informatievoorziening organisatorisch en technisch is ingericht. (Ar 5.32)
  • Welke maatregelen zijn er genomen om de gegevensuitwisseling in overeenstemming te brengen met privacywetgeving?
  • Wat is er gedaan om het voorstel zo fraudebestendig mogelijk te maken om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan? Is dit proportioneel?

Terug naar boven

Relevante IAK-vragen

Dit onderdeel van de Memorie van toelichting is gebaseerd op de volgende IAK-vragen.

Tabel Relevante IAK-vragen
Relevante iak-vragenToelichting
6. Wat is het beste instrument?6.5 Uitvoerbaarheid

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 2-1-2019