Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

7. Uitvoering

Schrijfwijzer memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Algemeen

In de paragraaf Uitvoering duid je aan welke uitvoeringsaspecten van de regeling er zijn (Ar 4.43, onder c).

Terug naar boven

Aandachtspunten

 • Geef aan wie de uitvoerder is, ook als er niets voor de uitvoerder verandert.
 • Geef aan voor welke doelgroepen (bijv. decentrale overheden, zbo’s of agentschappen) het voorstel uitvoeringsaspecten heeft en welke deze zijn.
 • Wat zijn de resultaten van uitgevoerde uitvoeringstoetsen? Is er, indien relevant, door de uitvoerder aandacht besteed aan het burgerperspectief: zijn de doelgroepen in beeld gebracht en betrokken geweest bij de voorbereiding, en zo ja op welke wijze? Is daarbij aandacht besteed aan de ‘doenbaarheid’ en de mate en cumulatie van belasting van burgers?
 • Wat zijn de uitvoeringslasten voor de private organisaties (o.a. bedrijven) die de doelgroep vormen? 
 • Zijn er, indien nodig, passende maatregelen getroffen? In welke mate is te verwachten dat de toepassing van de regeling aanleiding geeft tot juridische conflicten?
 • Kan de uitvoerder uit de voeten met de invoeringstermijn?
 • Wat is de impact van het voorstel op gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten en burgers of bedrijven. Is aanpassing van ICT-systemen nodig?
 • Indien voor de uitvoering van een regeling de beschikbaarheid of uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties van betekenis is, besteed dan in een aparte informatieparagraaf in de toelichting aandacht aan de wijze waarop de informatievoorziening organisatorisch en technisch is ingericht (Ar 5.32).
 • Welke maatregelen zijn er genomen om de gegevensuitwisseling in overeenstemming te brengen met privacywetgeving?
 • Wat is er gedaan om het voorstel zo fraudebestendig mogelijk te maken om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan? Is dit proportioneel?
 • Als de uitvoering sterk samenhangt met de handhaving, kunnen beide onderwerpen gecombineerd worden in een paragraaf Uitvoering en handhaving.
 • Het gaat in de paragraaf Uitvoering om de kwalitatieve gevolgen voor de uitvoering. De uitvoeringskosten worden op grond van Ar 4.45, gespecificeerd in de paragraaf Financiële gevolgen. Is er in die paragraaf verder niets te melden, dan kan ervoor gekozen worden de financiële verantwoording in deze paragraaf op te nemen en de paragraaf Financiële gevolgen weg te laten.

Terug naar boven

Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragenToelichting
6. Wat is het beste instrument?onderdeel 6.5 Uitvoerbaarheid

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 25-6-2019