Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

6. Gevolgen (m.u.v. financiële gevolgen)

Schrijfwijzer memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Algemeen

In de paragraaf Gevolgen duid je de belangrijkste (niet-financiële) gevolgen aan, zoals de gewenste effecten en de te verwachten neveneffecten van de regeling.

Terug naar boven

Aandachtspunten

  • Ga in op de verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid (zie IAK-vraag 6 Wat is het beste instrument?).
  • Voor welke doelgroepen heeft het voorstel effecten? Denk bijvoorbeeld aan burgers, bedrijven, professionals, decentrale overheden, de rijksoverheid en de rechterlijke macht.
  • Indien er gevolgen zijn voor (groepen van) burgers of bedrijven, ga dan na of bij de regeling is uitgegaan van een realistische inschatting van het doenvermogen. Houdt de regeling rekening met de verschillen in doenvermogen en met de (o.a. mentale) belastbaarheid van burgers (zie de verplichte kwaliteitseis Doenvermogen in het IAK)?
  • Indien er grote (regeldruk)gevolgen te verwachten zijn voor het MKB, dan is het van belang dat al vroeg in het wetgevingsproces het MKB wordt geconsulteerd (zie de verplichte kwaliteitseis MKB-toets in het IAK). Een panel van MKB’ers bespreekt of het voorstel uitvoerbaar en werkbaar is en of de regeldruk lager kan. De resultaten van het gesprek beschrijf je in de paragraaf Advies en consultatie en daarin licht je toe waarom een MKB-toets eventueel niet heeft plaatsgevonden en waarom bepaalde suggesties niet zijn overgenomen. Zie verder de Handreiking MKB-toets in het IAK.
  • Om welke effecten gaat het? Denk bijvoorbeeld aan:
  • Indien de financiële gevolgen geen uitgebreide toelichting behoeven, kunnen deze ook in deze paragraaf worden besproken en kan de paragraaf Financiele gevolgen komen te vervallen. Overweeg dan of eventueel bespreking van de financiële gevolgen in de paragraaf Uitvoering of Toezicht en handhaving overzichtelijker is en voorzie die passage van een duidelijke kop.

Terug naar boven

Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragenToelichting
6. Wat is het beste instrument 
7. Wat zijn de gevolgen? 

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 23-7-2019