Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

11. Advies en consultatie

Schrijfwijzer memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Algemeen

In de paragraaf Advies en consultatie ga je in op de uitgebrachte adviezen over het wetsvoorstel en de onderwerpen die bij de consultatie aan de orde zijn gekomen. Hierbij vermeld je ook wat er met de reacties is gedaan.

Terug naar boven

Aandachtspunten

  • Formele advisering: Wat waren de reacties op het voorstel in de formele adviesaanvragen (adviezen van adviescolleges (zoals de Algemene Rekenkamer, het Bureau ICT-toetsing en de Raad voor de rechtspraak) en organisaties van belanghebbenden zoals veldorganisaties, vakbonden, VNG en IPO) (Ar 4.44, eerste lid)? Indien op hoofdpunten van een krachtens wettelijk voorschrift uitgebracht advies wordt afgeweken (bijv. van de Autoriteit persoonsgegevens) wordt dit gemotiveerd (Ar 4.44, derde lid).
  • Wettelijke voorgeschreven adviesprocedures: Wat waren de reacties van partijen in voorgeschreven wettelijke procedures en wat is hiermee gedaan? Denk bijvoorbeeld aan georganiseerd overleg, raadpleging van VNG en het IPO en consultatie van de bestuurscolleges van Caribisch Nederland (artikel 209 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba), de Algemene Rekenkamer (artikel 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016). Indien voor de totstandkoming van een regeling een bijzondere procedure wettelijk is voorgeschreven, wordt aan het volgen daarvan in de toelichting aandacht geschonken (Ar 4.44, tweede lid).
  • (Internet)consultatie: Welke partijen zijn gevraagd te reageren op het voorstel en wat was hun reactie? Vermeld of internetconsultatie heeft plaatsgevonden en zo niet waarom niet. Beschrijf wat de consultatie heeft opgeleverd, bijvoorbeeld een vermelding van de respondenten en hun zienswijze en wat hiermee is gedaan in het voorstel.
    • Ga voor je de paragraaf Advies en consultatie schrijft goed na wat de hoofdlijnen zijn van de uitgebrachte adviezen en reacties. Bedenk of je die hoofdlijnen themagewijs weergeeft of per advies of reactie. Als je de overgenomen inbreng elders bespreekt (bijvoorbeeld in de paragraaf Hoofdlijnen van het voorstel of de paragraaf Uitvoering), kan je hier volstaan met een verwijzing en kan in deze paragraaf ingegaan worden op de niet overgenomen adviezen en reacties.
    • Het is niet nodig om de reacties uit internetconsultatie woordelijk over te nemen. Wel is het wenselijk inzicht te bieden in het aantal ontvangen reacties, de aard van de daarin verwoorde opmerkingen en de gevolgen die hieraan zijn gegeven in het voorstel.
    • De reactie op het advies van de Afdeling advisering van de Raad voor State vindt plaats in het nader rapport. Daarop ga je in de paragraaf Advies en consultatie dus niet in.

Terug naar boven

Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragenToelichting
7. Wat zijn de gevolgen?  

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 25-6-2019