Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Beroepsreglementering

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Van beroepsreglementering is sprake wanneer eisen worden gesteld aan een beoefenaar alvorens diegene een dienst mag verrichten of een titel mag voeren. Voorbeelden van gereglementeerde beroepen zijn een notaris, accountant en arts.

Gegeven het belang van passend overheidsingrijpen heeft het kabinet een kader ontwikkeld dat dient als handvat om de proportionaliteit van nieuwe beroepsreglementering te bepalen en huidige beroepsreglementering te evalueren. Zie hiervoor de brief van de Minister van Economische Zaken van 23 maart 2015 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer waarin een afwegingskader wordt toegelicht waarin vijf kenmerken van een beroepsactiviteit worden doorlopen (Kamerstukken II 2014/15, 24036, nr. 409). Bij de beantwoording van elke vraag dient een weging te worden gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van de omvang van de gevolgen en de bepaalbaarheid van de vaardigheden van de beroepsbeoefenaar. Ook worden een aantal analyselijnen geschetst die bij deze afweging dienen te worden betrokken.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 18-7-2018