Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Bedrijfseffectentoets inclusief Markteffectentoets (BET)

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Beschrijving 

Deze handleiding geeft aan ministeries, aan de hand van acht vragen, een toelichting voor de toetsing van voorgenomen regelgeving op de te verwachten bedrijfseffecten voor ondernemend Nederland. Zodoende worden de effecten voor het bedrijfsleven van beleidsvoornemens helder op het rijksniveau in beeld gebracht.

Innovatietoets

In de BET worden vragen gesteld over het innovatievermogen van je branche en de impact hierop van je nieuwe beleid of regelgeving. Het gemaakte beleid kan beoogde of onbedoelde effecten op het innovatievermogen van marktpartijen hebben. Hoe biedt - indien relevant en gewenst - de ontwerpregelgeving ruimte voor innovatieve producten, diensten, werkwijzen of verdienmodellen van bestaande spelers of mogelijke nieuwkomers, waarbij tegelijkertijd relevante publieke belangen geborgd worden c.q. blijven?

Markteffectentoets

In de bedrijfseffectentoets zijn ook enkele vragen over markteffecten opgenomen, de zogenaamde markteffectentoets. De Markteffectentoets is verplicht bij een voorgenomen aanpassing van regelgeving die ingrijpt op de werking van de markt. Gedacht kan onder meer worden aan het invoeren van maximumtarieven, het beperken van het aantal aanbieders of privatiseringen. Met de vragen uit de Markteffectentoets worden de verwachte gevolgen van de ontwerpregeling in kaart gebracht voor de kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid en de sociaal-economische effecten.

Toepassing 

Indien je voorgenomen wet- of regelgeving substantiële gevolgen heeft voor het bedrijfsleven, voer je de BET uit voorafgaande aan de behandeling van je voorstel in de ministerraad. Om voor toetsing door EZ in aanmerking te komen dient een dossier nationale beleidsruimte te bevatten en nog niet eerder in ministerraad of onderraad aan de orde te zijn geweest. Dossiers gericht op heffen van belastingen, premies, retributies, leges en dergelijke worden slechts getoetst als het gaat om een structuurwijziging.

De BET stelt met name eisen aan de onderbouwing en verantwoording van je voorstel. Het is zinvol al vroeg in het beleidsproces die informatie te verzamelen die je nodig hebt om je voorstel goed te kunnen onderbouwen. De BET vragen helpen je daarbij, het is daarnaast handig om tijdig met de BET-toetsers contact op te nemen: EZ kan je helpen te identificeren welke gegevens je nodig hebt.

Meer informatie

Kenmerken
KenmerkToelichting
Voor wieBeleidsmakers en wetgevingsjuristen
EigenaarMinisterie van Economische Zaken

Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstantiesToelichting
EZK bedrijfseffecten en regeldrukeffectenBedrijven betrokken? Voer een bedrijfseffectentoets uit.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
2 Wie zijn betrokken?
4 Wat is het doel?
5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
6 Wat is het beste instrument?
7 Wat zijn de gevolgen?

Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 10-1-2019