Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Beschrijving 

Wanneer je beleid of regelgeving maakt dat decentrale overheden raakt, is het nodig na te gaan of de interbestuurlijke verhoudingen passend zijn georganiseerd. Dit gebeurt aan de hand van het Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen waarin de normen en toetspunten voor de kwaliteit van de interbestuurlijke verhoudingen zijn opgenomen. Departementen kunnen het beoordelingskader gebruiken bij de ontwikkeling van beleid waarvoor overeenstemming met BZK noodzakelijk is. Het uitgangspunt is dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk worden belegd en dat er passend toezicht, een passend informatiearrangement, en passende financiële verhoudingen zijn gekozen.

Toepassing 

Over de vormgeving van je interbestuurlijke verhoudingen is afstemming met BZK nodig. BZK toetst in het ambtelijk voorportaal, de onderraad en de ministerraad of de interbestuurlijke verhoudingen passend zijn vorm gegeven aan de hand van het Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen.

Meer informatie

Kenmerken
KenmerkenToelichting
Voor wieBeleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen
EigenaarMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstantiesToelichting
BZK interbestuurlijkIndien decentrale overheden betrokken.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
2 Wie zijn betrokken?
6 Wat is het beste instrument?
7 Wat zijn de gevolgen?

Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 23-1-2019