Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Verplichte kwaliteitseisen

Trefwoord(en): Doenvermogen

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Het IAK is gebaseerd op de verplichte kwaliteitseisen, die de ministerraad op 14 april 2011 heeft vastgesteld (Kamerstukken II 2010/11, 29515, nr. 330) en de verplichte kwaliteitseisen die hieraan zijn toegevoegd bij latere kabinetsbesluiten. Alle voorstellen voor beleid en regelgeving moeten aan deze kwaliteitseisen voldoen. De ministerraad beslist over het schrappen of toevoegen van verplichte kwaliteitseisen.

Op deze pagina vind je een actueel overzicht van de betreffende verplichte kwaliteitseisen. Voor een aantal verplichte kwaliteitseisen zijn er binnen de rijksoverheid toetsingsinstanties die je voorstel, voorafgaand aan bespreking in de ministerraad, toetsen aan de gestelde eisen.

Verplichte kwaliteitseisen
Verplichte kwaliteitseisToetsingsinstantieRelevante IAK-vragen
Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteitenEZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)   4567
Aanwijzingen voor convenanten      6 
Aanwijzingen voor de regelgevingJenV rijksbrede wetgevingstoetsing1234567
Aanwijzingen voor subsidieverstrekkingFIN subsidies     6 
Algemene Leidraad Maatschappelijke Kosten-baten Analyse (MKBA)     567
Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten)EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) 2 4567
Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingenBZK interbestuurlijk 2   67
Besliskader Privatisering en verzelfstandiging     56 
Conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het kader van het overheidsbeleidEZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)     6 
Doenvermogen  234 67
Effecten op gendergelijkheidJenV rijksbrede wetgevingstoetsing      7
Effecten op ontwikkelingslandenJenV rijksbrede wetgevingstoetsing   4  7
GrenseffectenBZK interbestuurlijk 2    7
Grenzen aan gedogenJenV rijksbrede wetgevingstoetsing     6 

Handboek meting regeldrukkosten

BZK administratieve lasten, EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) 2  567
'Het proberen waard' - Eindrapport van het interdepartementaal wetgevingsberaad inzake experimenteerbepalingenJenV rijksbrede wetgevingstoetsing     6 
Uitgangspunten bij de keuze van sanctiestelselJenV rijksbrede wetgevingstoetsing     6 
Maat houden: doorberekenen van toelatings- en handhavingskostenJenV rijksbrede wetgevingstoetsing     6 
Milieueffectentoets (MET)       7
MKB-toetsEZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) 2   67
Privacy Impact AssessmentBZK grondwet, JenV rijksbrede wetgevingstoetsing     6 
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)JenV rijksbrede wetgevingstoetsing 2   67

Laatst gewijzigd op: 13-7-2021