Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Verplichte kwaliteitseisen

Trefwoord(en): Doenvermogen

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Het IAK is gebaseerd op de verplichte kwaliteitseisen, die de ministerraad op 14 april 2011 heeft vastgesteld. Je leest ze in het kabinetsstandpunt IAK (pdf-document, 53 kB). Alle voorstellen voor beleid en regelgeving moeten aan deze kwaliteitseisen voldoen. De ministerraad beslist over het schrappen of toevoegen van verplichte kwaliteitseisen.

Op deze pagina vind je de betreffende verplichte kwaliteitseisen uit deze kabinetsbrief, aangevuld met de kwaliteitseisen die na 14 april 2011 door de ministerraad verplicht zijn gesteld. Voor een aantal verplichte kwaliteitseisen zijn er binnen de rijksoverheid toetsingsinstanties die je voorstel, voorafgaand aan bespreking in de ministerraad, toetsen aan de gestelde eisen.

Verplichte kwaliteitseisen
Verplichte kwaliteitseisToetsingsinstantieRelevante IAK-vragen
Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteitenEZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)   4567
Aanwijzingen voor convenanten      6 
Aanwijzingen voor de regelgevingJenV rijksbrede wetgevingstoetsing1234567
Aanwijzingen voor subsidieverstrekkingFIN subsidies     6 
Algemene Leidraad Maatschappelijke Kosten-baten Analyse (MKBA)     567
Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten)EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) 2 4567
Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingenBZK interbestuurlijk 2   67
Besliskader Privatisering en verzelfstandiging*     56 
Doenvermogen**  234 67
Effecten op gendergelijkheidJenV rijksbrede wetgevingstoetsing      7
Effecten op ontwikkelingslandenJenV rijksbrede wetgevingstoetsing   4  7
Grenzen aan gedogenJenV rijksbrede wetgevingstoetsing     6 

Handboek meting regeldrukkosten***

BZK administratieve lasten, EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) 2  567
'Het proberen waard' - Eindrapport van het interdepartementaal wetgevingsberaad inzake experimenteerbepalingenJenV rijksbrede wetgevingstoetsing     6 
Uitgangspunten bij de keuze van sanctiestelselJenV rijksbrede wetgevingstoetsing     6 
Kabinetsstandpunt conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het kader van het overheidsbeleidEZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)     6 
Maat houden: doorberekenen van toelatings- en handhavingskostenJenV rijksbrede wetgevingstoetsing     6 
Milieueffectentoets (MET)       7
MKB-toetsEZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) 2   67
Privacy Impact Assessment****BZK grondwet, JenV rijksbrede wetgevingstoetsing     6 
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)JenV rijksbrede wetgevingstoetsing 2   67

* Toegevoegd na aanvaarding door het kabinet van het rapport "Verbinding verbroken" van de Eerste Kamer.

** Toegevoegd na het kabinetsstandpunt van 2011. Geeft opvolging aan de kabinetsreactie uit 2018 over het WRR-rapport Weten is nog geen doen.

*** Belangrijkste verschillen met het vorige Handboek meting regeldrukkosten:

Nieuwe/vernieuwde onderdelen zijn:

  1. Samenvatting / Handout
  2. Stappenplan voor een goede toelichting bij wet- en regelgeving, incl. regeldrukparagraaf
  3. Toelichting hoe de omvang van doelgroepen bepaald kan worden, incl. links naar CBS-website/tool.
  4. Tabellen met indicaties van tijdsbesteding van standaardhandelingen burgers en bedrijven
  5. Lijst van contactgegevens van branche-organisaties in geval zij input moeten leveren voor berekening of alternatieven

Inhoudelijke wijzigingen zijn:

  1. De term regeldrukkosten vervangt de termen AL / NLK: regeldrukkosten uit informatieverplichtingen en inhoudelijke verplichtingen
  2. Kennisnamekosten: De kennisnamekosten dienen alleen inbegrepen te worden als de tijdsbesteding per individuele ondernemer of burger naar verwachting substantieel is.
  3. Investeringen via afschrijvingen: Het werken met afschrijvingen geldt alleen voor substantiële investeringen.
  4. Eenmalige gebeurtenissen, die op macro-niveau elk jaar in ongeveer gelijke mate vaak voorkomen: Geschrapt als structurele regeldruk.
  5. Sociale effecten: alle kosten als gevolg van sociale verplichtingen als minimum loon, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en loondoorbetaling bij ziekte vallen buiten de definitie van regeldruk.

**** Toegevoegd na het kabinetsstandpunt van 2011. Geeft uitvoering aan de Motie Franken.

Laatst gewijzigd op: 9-1-2020