Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

EZK bedrijfseffecten en regeldrukeffecten

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat toetst voorstellen voor beleid en regelgeving die gevolgen hebben voor bedrijven op twee punten:

  1. Zijn de effecten voor het bedrijfsleven in het algemeen adequaat in kaart gebracht en zijn de negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk gehouden?
  2. Zijn de specifieke regeldrukeffecten van het voorstel goed in beeld gebracht en zo beperkt mogelijk gehouden?

Beleidsvoorbereiding

Als je voorstel voor wet- en regelgeving substantiële effecten heeft voor het bedrijfsleven moet je een bedrijfseffectentoets inclusief markteffectentoets (BET) uitvoeren voordat je voorstel kan worden besproken in de ministerraad. De vragen van de BET helpen je om de effecten voor het bedrijfsleven goed in kaart te brengen en je voorstel goed onderbouwen.

Regeldrukeffecten
Daarnaast moet je de regeldrukeffecten van je voorstel inventariseren. Deze effecten bestaan uit de kosten van informatieverplichtingen (waaronder die van toezicht) en inhoudelijke verplichtingen. Het Handboek meting regeldrukkosten geeft aan hoe je die meet.

Markteffectentoets
De Markteffectentoets maakt onderdeel uit van de Bedrijfseffectentoets. De Markteffectentoets is verplicht bij een voorgenomen aanpassing van regelgeving die ingrijpt op de werking van de markt. Gedacht kan onder meer worden aan het invoeren van maximumtarieven, het beperken van het aantal aanbieders of privatiseringen. Met de vragen uit de Markteffectentoets worden de verwachte gevolgen van de ontwerpregeling in kaart gebracht voor de kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid en de sociaal-economische effecten.

Vroegtijdige aandacht in het beleidsproces van deze thema's komt de beleidskwaliteit ten goede.
Schroom niet om hierover contact op te nemen met de contactpersonen.

Procedure

In de toelichting op je voorstel voor wet- en regelgeving dien je de antwoorden op de vragen van de BET te geven en de regeldrukeffecten volgens het Handboek meting regeldrukkosten in kaart te brengen.

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteitenGaan in op de mogelijkheden voor organisaties binnen de rijksdienst om marktactiviteiten te verrichten.
Bedrijfseffectentoets inclusief MarkteffectentoetsGeeft aan hoe je de effecten van voorgenomen regelgeving op bedrijven in kaart brengt, voorkomt of zo beperkt mogelijk houdt.
Kabinetsstandpunt conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het kader van overheidsbeleidBeleidskader voor nieuwe certificatieregelingen of te vernieuwen regelingen waar een publiek belang aan de orde is.
Handboek meting regeldrukkostenDeze handleiding geeft aan hoe je de inhoudelijke nalevingskosten en administratieve lasten van voorgenomen regelgeving voor bedrijven en burgers meet, beschrijft, voorkomt of zo beperkt mogelijk houdt.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
2 Wie zijn betrokken?
4 Wat is het doel?
5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
6 Wat is het beste instrument?
7 Wat zijn de gevolgen?

Laatst gewijzigd op: 18-2-2019