Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

BZK interbestuurlijk

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Wanneer je beleid of regelgeving gevolgen heeft voor decentrale overheden, kijkt de toetsingsinstantie BZK interbestuurlijk naar de manier waarop je de interbestuurlijke verhoudingen hebt vormgegeven en toegelicht.

Beleidsvoorbereiding

Voor een goede beleidsvoorbereiding ga je na of je op een passende manier de verhouding rijk-decentrale overheid hebt vormgegeven. Denk daarbij aan de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, financieel management en het informatiearrangement. Zorg verder dat je de normen en toetspunten uit het Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen (juli 2007 │ pdf-document, 180 kB │ 3 pagina's) langsloopt en goed nagaat of je beoogde beleid daarbinnen past. Stem je keuze zo nodig met BZK af.

Procedure

Bij behandeling van je stuk in de ministerraad zal BZK bekijken of je voldoende aandacht hebt besteed aan de manier waarop je de interbestuurlijke verhoudingen hebt vormgegeven en toegelicht.

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingenNormen en toetspunten voor de kwaliteit van de interbestuurlijke verhoudingen bij beleid met een rol voor o.a. provincies en gemeenten.
Relevante IAK vragen
Relevante IAK vragen
2 Wie zijn betrokken?
6 Wat is het beste instrument?
7 Wat zijn de gevolgen?

Laatst gewijzigd op: 15-1-2018