Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

BZK interbestuurlijk

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Wanneer nieuw of aangepast beleid of regelgeving gevolgen heeft voor decentrale overheden, kijkt de toetsingsinstantie BZK interbestuurlijk naar de manier waarop de betrokkenheid van en/of gevolgen voor de decentrale overheden zijn vormgegeven en toegelicht.

Beleidsvoorbereiding

Voor een goede beleidsvoorbereiding ga je na of je op een passende manier de verhouding Rijk-decentrale overheid hebt vormgegeven. Denk daarbij aan de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het financieel management en het informatiearrangement. Het Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen (juli 2007 │ pdf-document, 180 kB │ 3 pagina's) biedt normen en toetspunten om de interbestuurlijke verhoudingen te beoordelen. Zorg ervoor dat je dit kader langsloopt en goed nagaat of je beoogde beleid daarbinnen past. Stem je keuze zo nodig met BZK interbestuurlijk af.

Procedure

Bij behandeling van je stuk in het ambtelijk voorportaal, de onderraad en de ministerraad zal BZK bekijken of je voldoende aandacht hebt besteed aan de effecten van het voorstel voor decentrale overheden en de wijze waarop decentrale overheden betrokken zijn bij de vormgeving van het voorstel.

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingenNormen en toetspunten voor de kwaliteit van de interbestuurlijke verhoudingen bij beleid met een rol voor o.a. provincies en gemeenten.
Relevante IAK vragen
Relevante IAK vragen
2 Wie zijn betrokken?
6 Wat is het beste instrument?
7 Wat zijn de gevolgen?

Laatst gewijzigd op: 4-6-2019