Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

BZK administratieve lasten

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toetst voorstellen voor beleid en regelgeving op de effecten voor burgers en professionals (en bestuur) en of deze adequaat in kaart zijn gebracht en zo beperkt mogelijk zijn gehouden. Een voorbeeld van een dergelijke toets vind je in onderstaand rapport, dat de aanpak van het onderzoek naar de administratieve lasten voor burgers beschrijft, voortvloeiend uit een selectie van de regelgeving van het Ministerie van Justitie op de peildatum 31 december 2002.

Beleidsvoorbereiding

Als je voorstel voor wet- en regelgeving substantiële effecten heeft voor burgers en professionals, moet je de regeldrukeffecten van het voorstel inventariseren voordat het voorstel kan worden besproken in de ministerraad. Deze effecten bestaan uit administratieve lasten voor de burgers (zowel eenmalig als periodiek) en overige regeldrukeffecten.

Hoe je dit moet doen, kun je nalezen bij de verplichte kwaliteitseis Werkmap en Standaardkostenmodel administratieve lasten burgers.

De verantwoordelijkheid voor de toets van regeldrukeffecten van voorgenomen regelgeving is bij de departementen zelf belegd.

Procedure

In de toelichting op je voorstel voor wet- en regelgeving dien je de regeldrukeffecten in kaart te brengen voor zowel burgers, professionals, als voor het bestuur.

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Werkmap en Standaardkostenmodel administratieve lasten burgersHandleiding en meetmethode om de administratieve lasten voor burgers in kaart te kunnen brengen.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
2 Wie zijn betrokken?
5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
6 Wat is het beste instrument?
7 Wat zijn de gevolgen?