Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

7.6 Grenseffecten

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Inleiding

Beleid, wet- en regelgeving kunnen andere gevolgen hebben in de regio’s grenzend aan Duitsland en/of België dan in de rest van Nederland. De Tweede Kamer heeft meermaals aandacht gevraagd voor deze gevolgen van nieuw en gewijzigd beleid, wet- en regelgeving in grensregio’s. In antwoord hierop heeft het kabinet eind 2018 deze leidraad aangekondigd (zie brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 november 2018, Kamerstukken II 2018/19, 32851, nr. 53), waarmee bevorderd wordt dat bij voorgenomen (nieuw of gewijzigd) beleid en wet- en regelgeving ook aandacht is voor grenseffecten en deze, wanneer aan de orde, inzichtelijk worden gemaakt, zodat grenseffecten worden meegenomen in de totale belangenafweging.

Leidraad

Om het voorgaande doel te bereiken, biedt de Leidraad Grenseffecten een definitie, een stappenplan en voorbeelden (Bijlage 3: Voorbeeldenbundel grenseffecten) om eventuele grenseffecten te herkennen en zo nodig in kaart te brengen.
Idealiter begin je zo vroeg mogelijk met het in beeld brengen van de potentiële grenseffecten. Door vooraf inzicht te verkrijgen in bedoelde of onbedoelde gevolgen kun je een afgewogen, completere en transparantere beslissing nemen inzake voorgenomen beleid, wet- en regelgeving.
Het stappenplan grenseffecten ondersteunt je in dit proces:

Stappenplan grenseffecten

Stappenplan grenseffecten Tip: Klik op de afbeelding om te vergroten

Bredere aanpak grenseffecten

De departementen  zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de leidraad. Daarnaast gebruikt het ministerie van BZK, dat coördinerend is voor grensoverschrijdende samenwerking, het moment dat BZK voorstellen voor nieuw beleid en regelgeving toetst op de gevolgen voor interbestuurlijke verhoudingen, ook om in te  schatten of er voldoende aandacht is voor de gevolgen voor grensregio’s en waar nodig daarover met het verantwoordelijke departement in gesprek te gaan.
Verder zal, om te bevorderen dat er vroegtijdig aandacht is voor eventuele grenseffecten, het ministerie van BZK een halfjaarlijkse ronde langs departementen houden om dossiers te identificeren waar significante grenseffecten aan de orde zijn. De werkwijze wordt tweede helft 2021 extern geëvalueerd.

Laatst gewijzigd op: 15-10-2019