Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Gevolgen voor de rechtspraak

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Om na te gaan of je beleid extra belasting of gevolgen oplevert voor de rechtspraak, kun je rekening houden met de volgende factoren:

  1. of het eenmalige of structurele effecten betreft;
  2. wat het verwachte aantal processen-verbaal (strafrecht), voor beroep vatbare beslissingen, bezwaren en beroepen (bestuursrecht) en dagvaardingen en verzoekschriften (civiel recht) is;
  3. welke elementen uit de ontwerpregeling die de complexiteit van de rechtszaak beïnvloeden;
  4. welke mogelijke effecten er zijn voor de gefinancierde rechtsbijstand;
  5. wat de onderbouwing van de effecten is.

Wanneer beleid extra werk oplevert voor de rechtspraak

Is een werklasttoename bij de rechterlijke organisatie voor de uitvoering van het voorgenomen beleid onontkoombaar? Dan zullen expliciete afspraken met het ministerie van Veiligheid en Justitie moeten worden gemaakt over de financiering daarvan. In dat geval moet tevens worden bezien binnen welke termijn(en) de gewenste capaciteitsuitbreiding te realiseren is.

Directie rechtsbestel JenV

Neem voor het in kaart brengen van de gevolgen voor de rechtspraak altijd contact op met de Directie rechtsbestel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Relevante verplichte kwaliteitseisen


Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering worden geconfronteerd in kaart te brengen.

Relevante toetsingsinstanties


Relevante toetsingsinstantiesToelichting
JenV rijksbrede wetgevingstoetsingInclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Naar 7.3 Gevolgen voor de overheid

Laatst gewijzigd op: 9-1-2020