Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

6.3 Doelmatigheid

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Voor het beoordelen van de doelmatigheid van beleid en regelgeving is het van belang dat de onderbouwing van de doelen van het beleid voldoende helder en volledig is. Let daarbij op de volgende aandachtspunten.

 • Maak een doel-middelen analyse
  Het geheel aan doel-middel-relaties dient in kaart te zijn gebracht. De aannames die vooraf ten aanzien van de doel-middelen-relaties in kaart zijn gebracht kunnen vervolgens dienen om de werking van het beleid te monitoren en te evalueren.
 • Maak een maatschappelijke kosten- en baten analyse indien gewenst
  De analyse helpt om de kosten en baten van de effecten van beleidsalternatieven in beeld te brengen voor de maatschappij als geheel. Lees meer bij 6.1 Beleidsinstrumenten - maatschappelijke kosten- en baten analyse.
 • Overtreffen de baten de lasten van het beleid?
  Doelmatigheid van beleid ontstaat wanneer de baten van het beleid de lasten overtreffen. Ga na welke directe en indirecte, gewenste en ongewenste maatschappelijke gevolgen er verbonden zijn aan de beoogde maatregel. Bezie hoe deze zich verhouden tot het eerder geformuleerde doel (zie IAK-vraag 4 Wat is het doel?) dat ten grondslag ligt aan het beleid of de regelgeving.
 • Welke indicaties zijn er over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het voorgestelde beleid?
  Wat zijn de verwachte uitvoerings- en handhavingseffecten van de beoogde regeling? Betrek in dit antwoord de resultaten van de uitvoeringstoetsen en het oordeel van de handhavende instanties. Meer informatie over uitvoerbaarheid vind je bij:
  beleidsinstrument Uitvoeringsanalyse en de kwaliteitseis Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H).
   
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteitenGaan in op de mogelijkheden voor organisaties binnen de rijksdienst om marktactiviteiten te verrichten.
BedrijfseffectentoetsGeeft aan hoe je de effecten van voorgenomen regelgeving op bedrijven in kaart brengt, voorkomt of zo beperkt mogelijk houdt.
Handboek meting regeldrukkostenDeze handleiding geeft aan hoe je de inhoudelijke nalevingskosten en administratieve lasten van voorgenomen regelgeving voor bedrijven en burgers meet, beschrijft, voorkomt of zo beperkt mogelijk houdt.
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering worden geconfronteerd in kaart te brengen.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstantiesToelichting
BZK administratieve lastenIndien burgers of professionals betrokken.
EZK bedrijfseffecten en regeldrukeffectenBedrijven betrokken? Voer een bedrijfseffectentoets uit.
FIN subsidiesWanneer er een subsidie wordt gecreëerd of aangepast.
Rijksbrede wetgevingstoetsingInclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 9-7-2018