Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

6.2.1 Aansluiting op Grondwet en hoger recht

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

De Grondwet bevat grondregels voor het staatsbestel en heeft een constituerende (ambten instellende) functie. Beleid en regelgeving dient vanzelfsprekend binnen de grenzen te blijven die de Grondwet stelt. Beantwoord de volgende vragen om hierin meer duidelijkheid te krijgen.

Gebruik daarbij de:

  1. IAK checklist grondrechten (pdf-bestand 195kb)
  2. en indien daarin van toepassing verklaard, de Handleiding nationale toetsing eu handvest (pdf-bestand 436kb) en
  3. de Handreiking economische, sociale en culturele grondrechten (pdf-bestand 840kb)

De vragen uit de IAK-checklist grondrechten zijn:

  1. Is er een grondrecht in het geding?
  2. Valt het in het geding zijnde gedrag of belang onder de reikwijdte van het grondrecht?
  3. Is er sprake van een beperking?
  4. Is er wel of geen absoluut recht in geding?
  5. Is de beperking voorzien bij wet?
  6. Dient de beperking zoals opgenomen in de betreffende wet ter bescherming van een of meer in de Grondwet/Verdrag genoemde belangen / een legitiem doel?
  7. Is de beperking noodzakelijk in een democratische samenleving?
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Privacy Impact AssessmentOndersteunt overheid en bedrijfsleven bij beoordelen van nieuwe technologie, informatiesystemen, programma’s, beleid en wetsvoorstellen op het voldoen aan privacy vereisten.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstantiesToelichting
BZK grondwetIndien er een grondrecht in het geding is.
JenV rijksbrede wetgevingstoetsingInclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 9-1-2020