Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Vergunningen

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Een vergunning is op grond van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb) een begunstigende beschikking die nader omschreven activiteiten of handelingen toestaat, die zonder deze beschikking niet zijn toegestaan. Via een vergunningstelsel kan een bestuursorgaan dus activiteiten of handelingen reguleren die op zichzelf aanvaardbaar zijn, maar die zonder de vergunning niet zijn toegestaan.

Een vergunningstelsel is vooral geschikt als voor het verrichten van de activiteiten of handelingen niet kan worden volstaan met het geven van algemene normen, maar van geval tot geval de toelaatbaarheid moet worden beoordeeld. Vaak worden aan een vergunning voorschriften verbonden om de vergunde activiteiten of handelingen nader te reguleren. Een vergunning moet worden onderscheiden van een vrijstelling, ontheffing of erkenning, aldus Ar 125.

Bij het introduceren van een vergunning dient altijd te worden overwogen of het mogelijk is om een lex silencio positivo (LSP) te introduceren. Dit betekent dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend als het bestuursorgaan niet binnen de beslistermijn een besluit op de aanvraag van de vergunning heeft genomen.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016