Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Keuze sanctiestelsel

Trefwoord(en): Sanctiestelsel

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Bij de keuze voor een sanctiestelsel staat de effectiviteit van de handhaving centraal. Hierbij kan een afweging gemaakt worden tussen een bestuurlijke boete, de gangbare strafrechtelijke handhaving en de mogelijkheid van de strafbeschikking.

Bestuursrechtelijke handhaving en sancties zijn uitgangspunt bij de uitvoering door bestuursorganen van wetten die veelal specifieke rechtsbetrekkingen tussen burgers/bedrijven en de overheid scheppen. De bestuurlijke boete kan hier van toepassing zijn en de andere (bestuursrechtelijke) handhavingsinstrumenten kracht bijzetten.

Strafrechtelijke handhaving en sancties zijn uitgangspunt bij de handhaving van algemene normen zonder specifieke rechtsbetrekking. Het is wenselijk dat burgers en bedrijven bij de handhaving van algemene normen met een eenduidig regiem te maken hebben en niet met een veelheid aan instrumenten tegemoet worden getreden door de overheid.

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Aanwijzingen voor de regelgevingEisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin deze tot stand komen.
Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van sanctiestelselGaat in op de omstandigheden waaronder een keuze voor de bestuurlijke dan wel voor het strafrecht aangewezen is.
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering worden geconfronteerd in kaart te brengen.

Laatst gewijzigd op: 27-6-2018