Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Accreditatie en conformiteitsbeoordeling

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Met conformiteitsbeoordeling kan worden beoordeeld of een product, dienst, persoon, ontwerp of een systeem voldoet aan bepaalde vooraf gestelde eisen. Het is een privaat instrument en een vorm van zelfregulering. Conformiteitsbeoordeling wordt echter zowel Europees als nationaal ook veel ingezet om publieke belangen te dienen. Er zijn verschillende vormen van conformiteitsbeoordeling, zoals bijvoorbeeld certificeren, testen, keuren en inspecteren. Een bekend voorbeeld is het ISO 9001 certificaat, een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Maar ook het periodiek keuren van een lift is een voorbeeld van conformiteitsbeoordeling.

Aan conformiteitsbeoordeling als beleidsinstrument zitten diverse voordelen. Ten eerste kan het instrument de internationale handel bevorderen omdat inzichtelijk is aan welk eisen is voldaan. Verder is het een geschikt instrument om aan te sluiten bij zelfregulerend vermogen in een sector indien daar bijvoorbeeld al initiatieven tot stand zijn gekomen waarbij kan worden aangesloten. Ook kan door gebruikmaking van het instrument de overheid de in een sector aanwezige expertise goed benutten nu de ontwikkeling van de eisen soms zeer specialistische kennis vereisen. Maar het instrument kent ook beperkingen. Het blijft een privaat instrument en het is dus niet per definitie geschikt voor inzet voor publieke belangen. Conformiteitsbeoordeling kan bijvoorbeeld niet worden ingezet om overtredingen van de regelgeving op te sporen dan wel om naleving af te dwingen. Of conformiteitsbeoordeling in een bepaald geval een geschikt instrument is zal in ieder geval afhangen van de vraag of in de betrokken sector sprake is van voldoende organisatiegraad, structuur en draagkracht om de conformiteitsbeoordelingsregeling vorm en inhoud te geven.

Om departementen te ondersteunen in het gebruik van conformiteitsbeoordeling als beleidsinstrument heeft het kabinet een standpunt over inzet van conformiteitsbeoordeling als beleidsinstrument vastgesteld. Het standpunt bevat een beschrijving van conformiteitsbeoordeling en aandachtspunten en randvoorwaarden voor de toepassing ervan. Het kabinetsstandpunt is als verplichte kwaliteitseis in het IAK opgenomen.

Meer informatie 

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Kabinetsstandpunt conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het kader van overheidsbeleidBeleidskader voor nieuwe certificatieregelingen of te vernieuwen regelingen waar een publiek belang aan de orde is.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstantiesToelichting
EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)Bedrijven betrokken? Voer een bedrijfseffectentoets uit.
JenV rijksbrede wetgevingstoetsingInclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&

Laatst gewijzigd op: 23-6-2020