Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Decentralisatie

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Decentralisatie beoogt te voorzien in spreiding van bevoegdheden om zo het functioneren en presteren van het openbaar bestuur (en zijn beleid en regelgeving) te verbeteren.

Als taken op doelmatige en doeltreffende wijze kunnen worden uitgevoerd door besturen van provincies, gemeenten of waterschappen, behoren zij niet te worden opgedragen aan het Rijk.

Ook behoren taken die op doelmatige en doeltreffende wijze door besturen van gemeenten of waterschappen kunnen worden uitgevoerd, niet te worden opgedragen aan de besturen van provincies. Dit is in Ar 2.13 vastgelegd. 

Instrument
InstrumentToelichting
BZK interbestuurlijkIndien decentrale overheden betrokken.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 15-2-2018