Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 169 (Planning)

Draaiboek voor de regelgeving

Er valt niet op voorhand te zeggen hoeveel tijd gemoeid zal zijn met de advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit hangt onder meer samen met de omvang en gecompliceerdheid van het wetsvoorstel, de aard en omvang van het door de Afdeling uit te brengen advies en de werkdruk bij de Afdeling. In de praktijk wordt het overgrote deel van de zaken binnen de door de Afdeling gehanteerde streeftermijn van drie maanden afgedaan. Indien de streeftermijn van drie maanden niet wordt gehaald, pleegt de vice-president aan de betrokken bewindspersoon een brief te zenden waarin dat wordt gesignaleerd en waarin een korte aanduiding van de oorzaak wordt gegeven, alsmede een indicatie wordt gegeven van het tijdstip waarop het advies zal worden uitgebracht. Een overzicht van bij de Afdeling aanhangige adviesaanvragen is te vinden op de website van de Raad van State. Het is mogelijk per ministerie op ambtelijk niveau periodiek voortgangsoverleg te voeren met de directie Advisering over behandelingsschema's. Over de planning van de advisering omtrent complexe wetsvoorstellen of groepen van wetsvoorstellen kan op bewindsliedenniveau vooraf overleg worden gepleegd met de vice-president. De planning komt ook ter sprake in het reguliere overleg dat de vice-president en de voorzitter van de desbetreffende sectie jaarlijks met elke minister voeren. Indien daartoe zwaarwegende argumenten bestaan, kan de Afdeling om een spoedbehandeling van de adviesaanvraag worden verzocht. Daarop wordt in nader ingegaan.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018