Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 176 (Openbaarmaking van het advies van de Raad van State en het nader rapport)

Draaiboek voor de regelgeving

Ingevolge artikel 26, tweede lid, van de Wet op de Raad van State worden adviezen over door de regering bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig gemaakte ontwerp-amvb's gelijktijdig met de afkondiging openbaar gemaakt. Ook het nader rapport wordt bij die gelegenheid openbaar gemaakt. Deze openbaarmaking geschiedt in de Staatscourant. Openbaarmaking vindt plaats door middel van aanlevering van de stukken via het digitaal loket. De openbaarmaking blijft volgens het vierde lid van het genoemde artikel slechts achterwege in de gevallen, bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur of indien het advies zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van
redactionele aard bevat (zie ook nr. 172). Ingevolge het zesde lid van artikel 26 van de Wet op de Raad van State doet de Afdeling in haar adviezen zelf voorstellen omtrent de toepassing van het bepaalde in het vierde lid.

Indien een advies zonder meer instemmend luidt of uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat, neemt het Ministerie van Justitie en Veiligheid in het Staatsblad in de marge van de laatste bladzijde van het besluit de volgende tekst op:
Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).»

«Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).»

Indien het advies niet openbaar wordt gemaakt op grond van één van de uitzonderingen van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, wordt in plaats van artikel 26 van de Wet op de Raad van State het desbetreffende onderdeel van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur genoemd.

Is sprake van een advies dat zonder meer instemmend luidt, dan wel een advies dat uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat, maar is er toch aanleiding de ontwerp-amvb of de nota van toelichting te wijzigen of verder te wijzigen dan waartoe de opmerkingen aanleiding geven, dan wordt dit in het nader rapport vermeld en wordt het nader rapport, het advies van de Afdeling advisering en de tekst zoals die luidde bij aanbieding aan de Afdeling advisering door het verantwoordelijk departement geplaatst in de Staatscourant.

Bij de beantwoording van de vraag of een advies zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat, dient te worden afgegaan op het oordeel van de Afdeling daaromtrent.

Laatst gewijzigd op: 20-8-2019