Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 159 (Planning)

Draaiboek voor de regelgeving

Ook bij het tot stand brengen van amvb's zal er in veel gevallen naar gestreefd worden een bepaalde datum van inwerkingtreding te halen. Dat geldt in het bijzonder wanneer het gaat om uitvoeringsregelingen die nodig zijn om een nieuwe wet op een beoogde datum in werking te kunnen laten treden. Juist dan, maar ook meer in het algemeen is het van belang de voorbereiding goed te plannen. Een overzicht, zo mogelijk met een bijbehorend tijdschema, van de te volgen procedure kan daarbij behulpzaam zijn. De fasen die daarbij te onderscheiden zijn, worden aan het slot van dit onderdeel opgesomd. Daarbij dient te worden bedacht dat niet elke ontwerp-amvb alle aangegeven fasen moet doorlopen en dat evenmin altijd die volgorde wordt aangehouden. De tijd die met het doorlopen van de verschillende fasen is gemoeid, verschilt van geval tot geval, maar zal alles bijeen genomen al snel een jaar bedragen. Met de voorbereiding van een amvb kan worden begonnen ook al is de wet waarop deze zal berusten, nog niet tot stand gekomen. Vanaf het moment dat het ontwerp door de Tweede Kamer is aangenomen kan het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over een ontwerp-amvb worden ingewonnen (Ar 7.9). De vaststelling van de amvb kan pas plaatsvinden nadat de wet tot stand is gekomen Ar 4.19). De meest voorkomende fasen in de totstandkoming zijn:

 • (Inter)departementale voorbereiding amvb;
 • (Bestuurlijke) adviesinwinning en overleg;
 • Advisering door bijvoorbeeld adviescolleges, belangenorganisaties, deskundigen of ge├»nteresseerden in het kader van internetconsultatie;
 • Toetsing;
 • Notificatie;
 • Behandeling door ministerraad (inclusief onderraad, ambtelijk voorportaal);
 • Advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State;
 • Voorbereiding nader rapport en indiening;
 • Bekrachtiging en bekendmaking;
 • Vaststelling en bekendmaking;
 • Inwerkingtreding.

In verschillende fasen van de procedure kunnen ook nog voorhangof voorpublicatieverplichtingen gelden. Zie hiervoor nr. 186. Verder kan in bepaalde fasen behoefte bestaan aan een versnelling van de procedure. Voor de daarbij te volgen procedures wordt verwezen naar nr. 106 tot en met 110.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018