Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 33 (Algemeen)

Draaiboek voor de regelgeving

Op basis van diverse wetten zijn regels gesteld omtrent de verplichting tot en de wijze van overleg over aangelegenheden die van algemeen belang zijn voor de rechtspositie van overheidspersoneel. Het overleg vindt voor het grootste gedeelte sectorgewijs plaats. Bij wijze van voorbeeld kunnen het overleg met de sectorcommissie Defensie (Besluit georganiseerd overleg sector Defensie) en het overleg met de Bijzondere Commissie voor overleg in zaken betreffende de rechtspositie van het onderwijspersoneel (Overlegbesluit onderwijspersoneel) worden genoemd. In de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (artikel 105 e.v. van het Algemeen Rijksambtenarenreglement) wordt overleg gevoerd over aangelegenheden die alle sectoren aangaan.

De verplichting tot overleg is veelal gebaseerd op een inhoudelijk criterium, namelijk of het aan de orde zijnde onderwerp van algemeen belang is voor de rechtspositie van overheidspersoneel. Dit criterium brengt mee dat overleg gevoerd moet worden over duidelijk rechtspositionele zaken als bezoldiging, verlof en dergelijke. Voor zulke regelingen inzake arbeidsvoorwaarden geldt zelfs dat overeenstemming moet worden bereikt alvorens tot regelgeving kan worden overgegaan. De overlegverplichting geldt echter ook voor meer algemene onderwerpen waaraan gevolgen voor de rechtspositie van overheidspersoneel zijn verbonden. In dergelijke gevallen blijft het overleg beperkt tot de rechtspositionele consequenties van de ontwerpregeling. De taakstelling van de overheid zelf is geen onderwerp van overleg. Bij twijfel over de vraag of over een ontwerp regeling overleg moet worden gevoerd met organisaties van overheidspersoneel verdient het aanbeveling contact op te nemen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Of overleg moet worden gevoerd, valt af te leiden uit het Besluit houdende regeling van het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, alsmede wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement in verband met de formalisering van het Sectoroverleg rijkspersoneel (Stb. 1997, 31).

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018