Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 81 (Controleren stenografisch verslag voor opneming in de Handelingen)

Draaiboek voor de regelgeving

Van elke plenaire vergadering van de Tweede Kamer wordt door de Dienst Verslag en Redactie (DVR) een geredigeerd woordelijk verslag gemaakt. Direct na afloop van de vergadering worden de uitgetypte bijdragen (stenogrammen) van bewindslieden door de medewerkers Logistiek, Audio en Video (LAV) per post (koeriersdienst) of over de fax verzonden. De correctietermijnen voor bewindspersonen zijn als volgt: de dag na het uitspreken tot 17:00 uur, maar vrijdag tot 13:00 uur.

De DVR geeft de volgende uitvoering aan het correctierecht:

  1. voorstellen tot het schrappen van tekst of delen daarvan worden geweigerd;
  2. voorstellen tot het toevoegen van tekst of tekstgedeelten worden geweigerd;
  3. voorstellen tot wijziging van de tekst of delen daarvan worden door de DVR alleen geaccepteerd indien na controle van de geluidsopname van de betreffende vergadering is gebleken dat in het verslag iets staat dat in de vergadering niet zo is gezegd.

Deze toepassing betreft niet de correctie van typefouten en taalkundige verbeteringen. Tot het verwerken daarvan blijft de DVR als ter zake kundige dienst bevoegd. Bewindslieden en leden wier correctie niet door de DVR is toegelaten, kunnen zo zij dit wensen per brief aan de Tweede Kamer aangeven wat zij bedoeld hadden te zeggen. Deze brief wordt dan een gedrukt kamerstuk met referentie aan de desbetreffende Handelingen. In de Handelingen zal middels een voetnoot naar deze brief verwezen worden, mits is voldaan aan de volgende voorwaarde. De termijn waarbinnen de brief binnen moet zijn om het plaatsen van een voetnoot in de Handelingen mogelijk te maken is voor Kamerleden de dag na het uitspreken tot 15:00 uur en voor bewindslieden tot 18:00 uur.

Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op geredigeerd woordelijke verslagen van vergaderingen van (vaste)Kamercommissies, met dien verstande dat de termijn waarbinnen het gecorrigeerde stenogram aan de Dienst Verslag en Redactie moet worden teruggestuurd wordt vermeld in een begeleidend schrijven bij het verslag. Zie ook het Reglement voor de Dienst Verslag en Redactie van de Staten-Generaal (Handelingen I 2004/05, nr. 25, resp. Handelingen II 2004/05, nr. 68).

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018