Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 45 (Openbaarmaking van het advies van de Raad van State en het nader rapport)

Draaiboek voor de regelgeving

Ingevolge artikel 26, tweede lid, van de Wet op de Raad van State worden adviezen door de regering bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig gemaakte wetsvoorstellen, gelijktijdig met de indiening van die wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer, openbaar gemaakt door opneming van deze adviezen in de Staatscourant. Ook het nader rapport en de aan de Afdeling voorgelegde tekst wordt daarin opgenomen.

De openbaarmaking blijft volgens het vierde en vijfde lid van het genoemde artikel slechts achterwege in de gevallen, bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur of bij een advies dat zonder meer instemmend luidt of uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (zie ook nr. 41). De Afdeling doet ingevolge artikel 26, zesde lid, in haar adviezen zelf voorstellen omtrent de toepassing van het bepaalde in het vierde en vijfde lid.

Bij niet-openbaarmaking wegens een advies conform moet het ministerie op de eerste bladzijde van de memorie van toelichting linksonder in de marge een van onderstaande teksten opnemen (al naar gelang welke uitzonderingsgrond van toepassing is):

«Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).»

«Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).»

Indien het advies niet openbaar wordt gemaakt op grond van één van de uitzonderingen van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, dan wordt in plaats van artikel 26, vierde lid, van de Wet op de Raad van State het desbetreffende onderdeel van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur genoemd.

Is sprake van een advies conform, maar is er toch aanleiding het wetsvoorstel of de memorie van toelichting te wijzigen, dan wordt het nader rapport en wordt de tekst zoals die luidde bij aanbieding aan de Afdeling advisering geplaatst in de Staatscourant. Op de eerste bladzijde van het nader rapport wordt linksonder in de marge één van de bovenstaande teksten opgenomen, inzake het niet openbaar maken van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Laatst gewijzigd op: 26-2-2019