Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 9a (Internetconsultatie)

Draaiboek voor de regelgeving

Op de website www.internetconsultatie.nl krijgen burgers informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. Geïnteresseerden kunnen reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat hun reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen. In de notitie ‘Voortgang Programma Regeldruk Bedrijven 2011-2015’ van 19 september 2011 (bijlage bij Kamerstukken II 2010/11, 29515, nr. 333) is aangekondigd dat het kabinet internetconsultatie vaker wil inzetten bij de voorbereiding van wetgeving, als aanvulling op de bestaande consultatiepraktijk. De afweging om internetconsultatie in te zetten moet een departement zelf maken in het kader van IAK-vraag 2 (Wie zijn betrokken?).

In welke gevallen vindt internetconsultatie plaats?

Uitgangspunt daarbij is dat voorstellen die significante verandering brengen in de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen of die grote gevolgen hebben voor de uitvoeringspraktijk via internet worden geconsulteerd, behoudens goede gronden om daarvan af te zien. Bij laatstbedoelde gronden kan o.a. worden gedacht aan spoedwetgeving, het voorkomen van calculerend gedrag bij fiscale voorstellen of situaties waarin consultatie niet in betekenende mate kan leiden tot aanpassing van het voorstel bijvoorbeeld bij één-op-één-implementatie van EU-regelgeving.

Publicatie van de 7 vragen uit het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Met ingang van 1 januari 2014 is het verplicht de antwoorden op de 7 vragen van het IAK te publiceren bij een internetconsultatie over een voorstel. De publicatieplicht geldt ook voor beschikbare effecttoetsen zoals de Bedrijfseffectentoets (BET). De antwoorden op de 7 vragen uit het IAK worden bij internetconsultaties gepubliceerd in het Word-format Internetconsultatie dat is opgenomen in hoofdstuk 9 bij de Modelbrieven en formulieren. Het ingevulde format moet vooralsnog als extra document, naast bijvoorbeeld het conceptvoorstel en de toelichting, worden gepubliceerd. Voor het invullen van de vragen kun je passages uit de toelichting op het voorstel gebruiken. Deze informatie kan ook worden hergebruikt bij het indienen van het voorstel bij ambtelijke voorportalen.

Voor het publiceren van beschikbare effecttoetsen wordt geen format gebruikt. Voor vragen kun je terecht bij de Coördinator Internetconsultatie op het departement.

Openbaarmaking verslag internetconsultatie

Op http://www.internetconsultatie.nl wordt, na de besluitvorming over het voorstel in de ministerraad, of bij een ministeriële regeling de minister, een verslag geplaatst waarin op hoofdlijnen de resultaten van de internetconsultatie zijn aangegeven, alsmede de naar aanleiding van die resultaten aangebrachte belangrijkste veranderingen in het voorstel of de toelichting. In de memorie van toelichting wordt (zoals in het verslag voor de website) op hoofdlijnen vermeld welke reacties de internetconsultatie heeft opgeleverd en welke gevolgen die reacties hebben gehad voor het voorstel. In sommige gevallen kan het wel raadzaam zijn om in de memorie van toelichting wat uitgebreider dan in het verslag op hoofdlijnen op bepaalde reacties in te gaan, maar dat is ter beoordeling aan het departement zelf (Kamerstukken I 2010/11, 32500-VI, K en Kamerstukken II 29515, nr. 330).

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 7-3-2019