Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 50 (Vervaardiging van drukproeven door de Sdu)

Draaiboek voor de regelgeving

De Tweede Kamer is verantwoordelijk voor het vervaardigen van de door de regering ingezonden wetsvoorstellen (namelijk begrotingswetsvoorstellen) (artikel 151 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer). Dit neemt niet weg dat op het betrokken ministerie overwogen kan worden of het doelmatig is al voor de indiening van een wetsvoorstel door Sdu drukproeven te laten maken. Dit kan van belang zijn bij voorstellen die in de wettekst of in de memorie van toelichting passages bevatten met een ingewikkelde opmaak (formules, tabellen en dergelijke).

Ten behoeve van het in een vroeg stadium laten maken van een drukproef worden het wetsvoorstel en de memorie van toelichting tegelijk met het aanhangig maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State aan de griffie van de Tweede Kamer gezonden. Zo mogelijk worden behalve de papieren exemplaren ook alle stukken per e-mail of op digitale gegevensdragers (dvd, usb-sticks etc.) aan de griffie gezonden. De griffie geeft vervolgens Sdu opdracht tot het
vervaardigen van de drukproef. Het verdient sterke aanbeveling over de te volgen procedure vooraf contact op te nemen met de griffie van de Tweede Kamer. Leidt het advies van de Afdeling tot wijzigingen, dan kunnen kleine wijzigingen eventueel in de gemaakte drukproef worden aangebracht, of kan anders om een nieuwe drukproef worden gevraagd. Het wetsvoorstel wordt in beide gevallen aan de Koning aangeboden en vervolgens bij de Tweede Kamer ingediend als ‘schone' drukproef. Gelet op de hoge extra kosten die zijn gemoeid met het vervaardigen van drukproeven moet bovenstaande procedure met grote terughoudendheid worden toegepast.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018