Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Evaluatiebeleid wetgeving

Inhoudsopgave

Evaluatiebeleid wetgeving

Het evaluatiebeleid wetgeving van het KCWJ heeft als doel om op basis van wetsevaluaties verdere uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van wetgeving. Dat is belangrijk bij de keuze voor het instrument dat wordt ingezet en het vermijden van niet-effectief of ondoelmatig overheidsingrijpen. Een ander doel is het breed toegankelijk maken van de kennis uit de evaluaties van de wetgeving van alle departementen en het delen van ervaringen en best-practices.

Daarom wordt vanuit het KCWJ een meta-analyse uitgevoerd op basis van een overzicht van wetsevaluaties, waarbij aandacht wordt besteed aan de doelbereiking van de wet in relatie tot het gekozen instrument (zogenaamd effectiviteitsonderzoek). Daarbij worden, indien mogelijk, de ex post evaluaties vergeleken met de voorspellingen uit de ex ante evaluaties. De resultaten van deze onderzoeken vloeien terug in het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (www.naarhetiak.nl). Omdat de resultaten van deze effectiviteitsonderzoeken nog enige tijd op zich wachten,  wordt in de tussentijd regelmatig een uitgevoerde wetsevaluatie onder de loep genomen. Hierover een kort verslag gedaan dat verschijnt op deze website.

Terug naar boven

Evaluatiebeleid wetgeving 2008-2013

Onder de naam Clearing House voor Wetsevaluatie is tussen 2008 tot 2014 een meta onderzoek uitgevoerd naar de werking van wetgeving, op basis van evaluatie van wetgeving. De eindconclusie van het onderzoek van het Clearing House voor Wetsevaluatie (Veerman et al. 2013) geeft een positief beeld van het nut van wetgeving. De algemene indruk van het onderzoek is dat wetten over het algemeen in zeer behoorlijke mate worden nageleefd en dat wetten in vrijwel alle gevallen in enige mate het gewenste doel naderbij brengen.

Terug naar boven

Waarom evaluatiebeleid wetgeving?

Volgens de Comptabiliteitswet (artikel 20, tweede lid) en Comptabiliteitswet (artikel 5 , derde lid) moet het beleid op de verschillende begrotingen van de ministeries op doeltreffendheid en doelmatigheid worden geëvalueerd. Door middel van onderzoeken en beleidsdoorlichtingen worden beleidsterreinen op hun effectiviteit en efficiëntie beoordeeld. De Algemene Rekenkamer ziet daar op toe.

Ook wetgeving als zodanig wordt geëvalueerd. In de aanwijzingen voor de regelgeving is in aanwijzing 164 een evaluatiebepaling opgenomen die zegt dat -indien wenselijk- een wet éénmalig of periodiek wordt geëvalueerd en over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk (of nadere omlijning van aspecten of onderdelen van de wet) verslag wordt gedaan. Het is belangrijk om te weten wat de gevolgen van wetgeving zijn. Kennis over de werking en gevolgen van wetgeving kan worden gebruikt om de kwaliteit van beleid en regelgeving hoog te houden. Zowel vooraf (ex ante): zal de wet het gewenste doel bereiken? Als achteraf (ex post): heeft de wet gewerkt?

Terug naar boven

Literatuur over evaluaties met betrekking tot rechtsorde en wetgeving

Terug naar boven

Trefwoord

Voor een overzicht van alle berichten die op de KCWJ site zijn verschenen over dit onderwerp, raadpleeg de Trefwoordpagina Wetsevaluatie.

Terug naar boven