Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 4.20 Inwerkingtreding inwerkingtredingsbesluit

Aanwijzingen voor de regelgeving

Een koninklijk besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een wet of een algemene maatregel van bestuur voorziet niet in zijn eigen inwerkingtreding.

Toelichting

Een dergelijk koninklijk besluit geldt zodra het is bekendgemaakt (vgl. aanwijzing 4.19).